Dansk Planteværn

Ryegaard august 2016

Ny rapport om integreret ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder
Fra 2014 er landbrugere i EU forpligtet til at dyrke deres afgrøder i overensstemmelse med principperne for integreret plantebeskyttelse.
Integreret ukrudtsbeskyttelse er et delelement i disse principper og rapporten identificerer en række faktorer, som det er nødvendigt at inddrage, når man vil praktisere integreret ukrudtsbekæmpelse.

Læs mere her!

Ny bekæmpelsesmiddeldatabase
Miljøstyrelsen har ved årsskiftet lanceret sin nye offentligt tilgængelige bekæmpelsesmiddeldatabase på styrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Der er tale om en helt klar forbedring i forhold til tidligere.

Den nye web-adgang til databasen giver mulighed for at søge på produktnavn, registreringsnummer, godkendelsesindehaver, aktivstof, anvendelser og mindre anvendelser og søgeresultaterne kan eksporteres til en pdf-fil.

Søgningerne fungerer fint, og når visning af detaljer slås til, får man stort set alle relevante oplysninger om produkterne inklusive anvendelser, afgift, klassifikation og mærkning.

I forbindelse med den nye databaseadgang, har Miljøstyrelsen tillige indført en e-mail service, hvor man kan tilmelde sig information om afgiftsændringer og nye godkendelser.

 

 

Ny rapport fra Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand - VAP

Rapporten omhandler moniteringsresultater fra perioden juli 2012 - juni 2014.

39 stoffer har været undersøgt i perioden (22 godkendte pesticider og 17 nedbrydningsprodukter), hvoraf 20 stoffer hverken er fundet i grundvand eller drænvand.

Læs mere her!

Dansk Planteværn Dansk Planteværn presse nyheder
 • Lad os få det opmtiale ud af landbrugsjorden

  På verdensplan benyttes 11 procent af landjorden til landbrugsdrift, og det kræver yderligere effektiviseringer, hvis ikke der skal inddrages mere jord til fødevareproduktion.

  Læs mere
 • Danske landmænd går glip af 100 sprøjtemidler

  Landbrugsavisen skriver, at danske landmænd har et snævert udvalg af plantebeskyttelsesmidler til rådighed sammenlignet med en række europæiske naboer

  Læs mere
 • Naturstriber med stor effekt på biodiversiteten

  På Dansk Planteværns demonstrationslandbrug Ryegaard mellem Holbæk og Roskilde er naturstriber og insektvolde anlagt side om side med de høstmodne marker.
  Naturstriberne bidrager med føde og skjul til fugle, vildt og insekter, og netop nu summer blomsterne af liv, når bier, fluer og sommerfugle er på arbejde.

  Læs mere
 • Ændrede pesticidafgifter har forværret dansk landbrugs konkurrenceevne

  Høje danske afgifter på planteværn er medvirkende til at sende danske landmænd bagud i konkurrencen med kollegerne i udlandet, lyder det i en ny analyse fra CBS. Hos Dansk Planteværn er direktør Helle Græsted Bennedsen enig. Hun mener det danske afgiftssystem virker konkurrenceforvridende, og hun vurderer, at

  Læs mere
 • Hvad vi fandt i pressen i uge 21

  Minister vil fortsat tillade glyphosat før høst
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde-Larsen mener, at der hverken er et fagligt eller juridisk grundlag for at forbyde anvendelse af glyphosat (Roundup) før høst i korn.

  Læs mere
 • Se pressearkiv

(c) Copyright Dansk Planteværn 2016

Persondata information